پایه : سوم راهنمایی                                         دامنه تدریس :30دقیقه

نام و نام خانوادگی :یوسف رسولی                   موضوع درس:أصحابُ الکهفِ

قواعد :فعل امـــــر                                             شماره درس:چهارم

                                                                                                                                                                                                                                            

مشخصات کلی

آموزش فعل امر در زبان عربی

هدف کلی

ا

هداف رفتاری :1- دانش آموزان پس از آموزش قادر خواهند بود :

1/1-فعل امر را تعریف کنند .(نگرشی )

2/1-طرز ساخت فعل امر را بدانند و بیان کنند .(مهارتی)

3/1-علامت فعل امر را بدانند .(نگرشی)

4/1-چگونگی مجزوم کردن فعل مضارع را توضیح دهند .(مهارتی )

5/1-بتوانند 6صیغه مضارع مخاطب را به امر تبدیل و صرف نمایند.(شناختی)

اهداف رفتاری

پس از ورود به کلاس با سلام و عرض خسته نباشید با یاد و نام خدا حضور و غیاب را انجام داده وپس از اطمینان از اینکه تمام دانش آموزان حاظرندبه سراغ درس جدید می رویم پیش از آغاز تدریس سـوالاتی از درس قبل جهت آمادگی بیشتر از چند نفر از دانش آموزان می پرسیم.                     (2دقیقه)

فعالیتهای آغازین

 

-*چگونه ماضی و مضارع منفی می سازیم ؟

--کلمات استفهامی را بیان کنید؟

---چگونه فعل مستقبل ساخته میشود توضیح دهید ؟)

----کدام اسم استفهام بر زمان دلالت دارد ؟

در دو رنگ مقوا فعلهای ماضی و مضارع منفی را جداگانه نوشته و پشت به کلاس در دیوار نصب میکنیم که دانش آموزان بتوانند آنها را تشخیص دهند .         (2دقیقه)

ارزشیابی تشخیصی

پیش از آغاز درس جدید ابتدا طبق معمول لغات درس جدید را از دانش آموزان می پرسیــم تا آنها را جـــهت ترجمه درس جدید آمادتر کنیم .پس از کسب اطمینان از اینکه تمام شاگردان لغات درس را خوب یاد گرفته اند درس جدید را آغاز می کنیم .

روش تدریس را به صورت الگویتفکر استقرایی انجام می دهیم و اولین مبحث این الگو (تکوین مفهوم)

می باشد که خود دارای سه اصل می باشد (فهرست گیری )ما از دانش آموزان می خواهیـــــم که با توجه به اینکه موضوع درس امروز ساخت فعل امـــــر است از انها می خواهیم تمام افعال عربی را که تا به حال یاد گرفته اند و به ذهن آنها می رسد در گروه خود مشورت کرده و بنویسند ما فقـــط بر کارانها نظارت می کنیم مرحله بعدی (گروه بندی )می باشد که تمام نوشته های دانش آموزان را جمع می کنــــیم .مرحله ســــــــــوم

( عنوان دهی )است که در این مرحه پس از مقایسه افعال با هم دیگر و با توجه به شـــباهت و تفاوت انها با کلمات دیگر انها در سه گروه تقسیم بندی می کنیم و برای هر گروه عنوانی را بچه ها پیشـنهاد می کنند و پس از گفته های بچه ها ما با توضیحاتی مختصری مبنی بر اینکه یک سری از کلمه ها فعل ماضی هستند یعنی بر گذشته دلالت می کنند در گروه فعل ماضی قرار دهند با توضیحات خود مطالب بچه ها راچنین کامل می کنیم که جزءاصلی هر جمله فعل است و در بین کلمات آنها را نیز مشخص می کنیم و سومــــین گروه از کلمات را در گروه دیگری نوشته ایم که نه فعل ماضی هستند نه مضارع و آنها را فعل امر می نامیم .

و در ادامه ودومـــــــین مبحث این روش (تفسیر مطالب)می باشد که شامل سه زیر مــــــــجموعه می باشد .

--تعیین جنبه های شاخص :در این مرحله توضیحاتی را ارائه می دهیم علت اینکه یک فعل در گروهی ثبت شده و در سایر گروه ها نیست توضیح می دهیم و پس از توضیح کلمات هر گروه می گویـــــیم که افعال عربی آنچه تا به حال خوانده ایم از چندحال خارج نیست یا ماضی است یا مضارع یا مستقبل یا فعل امـــــــر

-تفاوت و شباهت هر فعل را نسبت به هم گروه ها و نسبت به هم گروه های خود از بچـــــه ها سوالاتی را می پرسیم از قبیل اینکه یذهبُ و ِاذهب چه تفاوت  یا شباهت هایی با هم دارند ؟که درمورد هر گروه این سوالات را می پرسیم و دانش آموزان پس از مشورت با هم دیگر جواب ها یشان را ارائه می دهنــد

از جمله :

فعل ماضی از ریشه و علامت صیغه ها ساخته می شود و فعل مضارع از :

فعل مضارع

علامت صیغه ها

ریشه فعل

حروف مضارع

 

ساخته شده اند ولی فعل امر از قبیل :1-حذف حروف مضارعة از اول فعل .

                                  2- مجزوم کردن آخر فعل به استثنای جمع مونث.

                   3-آوردن همزه به اول فعل که ابتدا به ساکن درعربی

                                       محال است .

   4-توجه به فعل از لحاظ کسره و فتحه بودن و یا ضمه                                         بودن .

    5-اگر عینالفعل ضمهباشد به همزه ضمه،در غیر این                                           صورت کسره میدهیم.

و این عمل را با استفاده از مقوا و جایگزین نمودن پازلهادر روی آن انجام می دهیم و از دانش آمــــــــوزان می خواهیم با جابه جا کردن پازلها فعل امر را در روی مقوا بسازند و به گروه خود و گروههای دیگر توضیح دهندو با ارائه توضیحاتی دانش آموزان را به کشف روابط بین این افـــــــعال با همدیگر و استنباط کلی در این خصوص تشویق می کنیم که افعال دارای معانی مخــــــتلف هستند پی ببرند و دست آخر در این مبحث اینکه با توضیحاتی خودمان چنین می گویم که فعلها کلماتی هستند که انجام دادن کاری یا روی دادن حـالتی را در یکی از سه زمان نشان می دهند .و بیان میکنیم که فعل جزء اصـــــلی جمله است .و یونولیت مربوط به افعال را در معرض دید دانش آموزان قار می دهیم و مطلب را تکمیل می کنیم .

مبحث سوم (کاربرد اصول )می باشد که در این مبحث نیز سه فعالیت توسط دانش آموزان انجام می گیرد

(پیشگویی نتایج) :در این مرحله کلماتی را در کلاس مطرح می کنیم و از دانش آموزان می خواهیم که هر فعل را در گروه مربوط خود قار دهند و در ادامه (مرحله پشتیبانی پیشگویی ) است که از دانش آموزان سوالاتی می پرسیم از این قبیل که چرا إذهب در گروه فعل امر قرار گرفت؟و سوالاتی از این قبیل .

 گام سوم و مرحله سوم در این مبحث به (تصدیق پیشگوییها) می پردازد. و با سوالاتی مــثل اینکه چرا یذهب را در گروه فعلهای امر قرار دادیم که بچه ها جوابهای ارائه می دهند و پس از شـــــیدن جوابهای دانش آموزان تو ضیحاتی را نیز ارائه می دهیم و به این ترتیب اقســــــــام فعل در عربی مخصوصا فعل امر با این روش به دانش آموزان آموزش داده می شود .

                                                                                  (22دقیقه)

 

ارائه تدریس

در این قسمت از تدریس جهت تعمیمق بیشتر مطالب یک جمع بندی از مطالب انجام می دهیم و برای اطمینان بیشتر از اینکه دانش آموزان مطالب را خوب متوجه شده اند سوالاتی از گروه های مختلف کلاس می پرسیم از جمله :

*فعل امر از چه فعلی ساخته می شود ؟

*چگونه فعل امر مجزوم می شود ؟

*تفاوت فعل امر با فعل مضارع در چیست ؟

*طرز ساخت فعل امر را بیان کنید ؟

                                                                                          (3دقیقه)

 

ارزشیابی پایانی

جلسه بعدی هر یک از دانش آموزان عزیز تمرینات درس چهـــــــارم را از صفحات 59تا 65 در دفتر به صورت مرتب نوشته و متن درس را نیز ترجـــمه کرده و در کلاس حاضر شود که ارزشیابی خواهد شد و از هر تمرین یک نمونه را در کلاس به کمک دانش آموزان حل می کنیم در ضــمن می توانید از کل کتاب عربی سال سوم و از جزء سی ام قران کریم پانزده تا فعل امر پیدا کنید و به کلاس بیاورید .

                                                                                               (1دقیقه)

  

                                ** برای شادی ارواح شهدا و موفقیت روزافزون خودتان صلوات **

 

 

تعیین تکلیف

وسایل کمک اموزشی می تواند افعالی باشد در روی مقوا یا یونولیت در سه رنگ مختلف در سه طرف کلاس نصب شده که فعل ماضی در رنگ سفید و فعل مضارع در رنگ زرد و فعل امر در رنگ قرمز که هر رنگ نشانه یک فعل باشد و در هر یک از انها ویژگی های هر فعل همراه با کمی توضیح درج شده است .                                  

وسایل کمک آموزشی

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط یوسف رسولی در چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 19:47 |


Powered By
BLOGFA.COM


{roozgozar.com} -->

دریافت كد ساعت


دریافت كد ساعت